زاویه صفحه ضامن مطلوب

جرم انگاری حمل سلاح سرد با هدف بازدارندگی - ایران آنلاین

14 نوامبر 2016 ... صفحه اصلی · سیاسی · اقتصادی; اجتماعی ... قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساتور،قداره یا پنجه بوکس و. ... سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و حقوقدان اما به این امر از زاویهدیگری نیز می‌نگرد و بر این باور است ... هر چند تصویب قوانین اینچنین مناسب ومطلوب است اما در نهایت نیازمند ایجاد درک حقوق شهروندی در جامعه هستیم.

چت آنلاین

Untitled - ResearchGate

ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ اي ﺣﻔـﺎري ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ . ﻏﺎﻟﺒـﺎً. ﺣﻔﺎري اﻳﻦﭼﺎﻟﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻨﻲ و ﺑﻪ ...... ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤـﻮل اﺳـﺖ اﻗـﺪام ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ. ﻧﻴـﺴﺖ. و. ﻣﻴﺰان.دﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. را ... اﺳﺖ زاوﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎر و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻞ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ..... در ﺣﻴﻦﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن آن از درون ﮔﻤﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻣﻦ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮ و ﺗﻮﭘﻲ در ﺑﺎﻻيآن...

چت آنلاین

بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جه

10 آوريل 2012 ... بدین ترتیب، می توان دریافت که در معماری سنتی ایران فرم مطلوب به وسیله ... زاویهی 90 درجه رو به جنوب غربی قرار گرفت و با تعریف صفحه ای در...

چت آنلاین

حقوق شهروندی و حق امنیت خصوصی در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی (س ...

5 مارس 2014 ... ... و دستیابی به کمال مطلوب (قرب الهی) از حقوق و تکالیفی برخوردار است. ...شهروندی با زاویه تلازم حق و تکلیف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

چت آنلاین

سازه، فرم و معماری *

مشترک هر دو شاخۀ علمی است؛ بنابراین، تحقق مطلوب اهداف طراحی، نیازمند .... و جابهجایی یا تغییر شکل ذرات می تواند به صورت تغییر شکل های مماسی )در صفحه( یاتغییر ..... فرم، ضامن عملکرد آن به صورت ذکرشده است؛ یعنی پاره ای از ذرات مقطعکشیده ... تغییر زاویه داده و می چرخد، پس نیروی خمشی با ویژگی چرخشی سطح مقطععنصر...

چت آنلاین

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک - دانشکده فیزیک

به یک درجه در. روی صفحه مدرج خیلی نزدیک باشد ..... اما چیزی که مطلوب ماست خطایتخمینی میانگین. اندازه ...... جزء آن دسته از نرم افزارهایی است که به نرم افزارهایصفحه گسترده معروفند. ش. ما. می ...... برای خواندن زاویه از نقاله ای که کنار سطح شیبدار نصب شده استفاده نمایید. .3 ...... با رها کردن ضامن تفنگ فنری گلوله رها شده و اثربرخورد.

چت آنلاین

سازه، فرم و معماری *

مشترک هر دو شاخۀ علمی است؛ بنابراین، تحقق مطلوب اهداف طراحی، نیازمند .... و جابهجایی یا تغییر شکل ذرات می تواند به صورت تغییر شکل های مماسی )در صفحه( یاتغییر ..... فرم، ضامن عملکرد آن به صورت ذکرشده است؛ یعنی پاره ای از ذرات مقطعکشیده ... تغییر زاویه داده و می چرخد، پس نیروی خمشی با ویژگی چرخشی سطح مقطععنصر...

چت آنلاین

راهنمای استفاده از خودروی

VIN صفحه. شامل اطالعات زير است، خواهشمنديم به خودروي خود مراجعه VIN صفحه. كنيد. •. VIN ..... در صورت باز بودن هميشه از قرار گرفتن ضامن در موقعيت. مناسب مطمئن شويد، در ... صندلي تك سرنشين – تنها زاويه پشتي صندلي تنظيم مي شود كه آن هم مانند.تنظيم پشتي صندلي ... به منظور كارايي مطلوب به نكات زير توجه كنيد: • غير از مواقع...

چت آنلاین

نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

مقاله 4، دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-110 XML .... از این زاویه است کهامکانات موجود در کنه نقش شهروندی در قالب هنجارهایی که به حقوق و ... از این منظر، ارائۀانگاره‌ای هنجارین از شهروندی خوب و مطلوب و همچنین مطالعۀ آن در اذهان شهروندان و ... دردرجات و شکل های مختلف تأکید داشته آن را به نحوی هنجارین ضامن حفظ نظم عمومیمیدانند.

چت آنلاین

دانشمندان و مشاهیر حرم حضرن عبدالعظیم حسنی علیه السّلام و شهرری - جلد ...

19 نوامبر 2016 ... اين ديوان كه در يكصد و يازده صفحه و در قطع رقعى تنظيم شده قصايد، غزليات ومثنويات جلوه را شامل مى شود. ...... برخيا وجه تأييد ديگر براى تقريب مطلوب ما خواهدبود چنانكه مخفى نيست . ...... ضامن نيز قبلاً معيّن بوده كه به محض حركت داده شود . .....تمام شدن بناى قبر او براى حمل به زاويه حضرت عبدالعظيم (شهر رى) تشييع...

چت آنلاین

طرح هندسی راه سازی راه - دانشگاه صنعتی شاهرود

فهرست شكل. ها. عنوان. صفحه. شکل. -1. :1. دو. عملکرد. اصل. ی. راه. ها. و. عملکرد ......مطلوب. برای. ادامه. مسی. ر. همان نقطه. تماس. خواهد. بود . .3. قوس. به. شعاع. L΄. منحنی ....کشی، آبروها،. کانال،. جداول،. نرده. ها. ی. راه. و. پل،دیوارهای. حائل. و. ضامن،. روسازی ...زاویه. تقاطع،. طول. داخلی،. طول. خارجی،. طول. تانژانت .(. شکل. -3. 4. نحوه نشان دادنمسیرر اه را...

چت آنلاین

جايگاه دولت در عرصه فرهنگ (مروري بر تئوري‌ها و ديدگاه‌ها) - شوراي عالي ...

نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در راستاي هنجارها و ارزش‌هاي مطلوب نظام سياسي باشد باعثتحكيم و تقويت ..... از اين رو در ديدگاه ساختارگرايي- كاركردگرايي نياز به دولت ياضامن حفظ فرهنگ بسيار حياتي جلوه مي‌دهد و .... نخست: آن‌كه از زاويه حقوق بشر - كه موردتأكيد يونسكو است - همه انسان‌ها حق دارند كه از بهداشت و غذا و ..... باز گشت به صفحهاصلي.

چت آنلاین

عبور موفق بانک ملی ایران از چالش مطالبات معوق - پایگاه خبری ...

26 دسامبر 2017 ... البته از یک زاویه دید وجود مطالبات غیر جاری در همه بانک های جهان،طبیعی است و ... روشوصول مطالبات میان این دو دسته، ضامن عملکرد مطلوب بانک ها است.

چت آنلاین

KDF40 - پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ...

در صورت انجام گردش سریع، سرعت بالابر بطور خودکار کنترل می گردد و ضامن فرمان... اطلاعات مربوط به عملکرد ماشین را می توانید به راحتی از روی صفحه علائم LCD ...زاویه انحراف ستون فرمان قابل تنظیم است و راحتی مطلوب را برای راننده بوجود می آورد.

چت آنلاین

اصول اولیه روزنامه نگاری - دانشگاه علم وصنعت

ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﻚﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻛﺮﺩ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﺷﺶﮔﺎﻧﻪﻯ ...... ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪﻫﻢﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻛﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﻪ. ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ...

چت آنلاین

1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاﺷﻲ. دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش دروازه اي. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪﺗﺮاش ﻋﻤﻮدي ..... ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻓﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠـﻮب رﺳـ. ﻴ. ﺪه اﺳـﺖ . ﺷـﻜﻞ. 15-1 ...... اﮔﺮ زاوﻳﻪ ﻧﻮك ﻣﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎمﺗﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ . ﻓﺘﺪا ﻣﻲ . 6 ...... ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻦ ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﻪ، دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﻴﻢ .ﻢﻛﻨﻴ ﻣﻲ.

چت آنلاین

گفتمان های پوشش ملی در ایران - مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

نگاه به پوشش و تلاش برای درک گفتمانی آنها به ما کمک میکند که به زاویه جدیدی ازاین مسئله حاشیه ساز پی ببریم. گفتمانها بر ... تابستان 1391، صفحه 1-218. شماره1 ..... وقته حجاب در گفتمان دینی و اسلامی ضامن ورود ماهرانه زن به اجتماع است. ... بطورکلی معیارهای مطلوب پوشش زن مسلمان در اسلام را میتوان در کلمه «حجاب» خلاصه کرد.

چت آنلاین

سوره ياسين

قــرآن کریــم بــه عنــوان منبــع الیــزال معــارف دینــی، ضامــن ســعادت. بشــریت و عهــدهدار ..... شـده اسـت کـه هـر کـدام از زاویـه خاصـی بـه محتـوای سـوره نگریسـته و.

چت آنلاین

ورزش و فعالیت بدنی منظم - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

گرافیک و صفحه آرایی: نرگس پاینده داری نژاد. ویراستار: فهیمه ...... زودرس منجر ميشود. فعالیت بدنی منظم و آمادگي جسمي مطلوب می تواند سالمتی فرد را ...... دو انگشت اززیر زاویه فک در. یک مسللیر مایل به ...... چرا كه انجام ورزش. منظم ضامن سالمتی شماست.

چت آنلاین

جستجوی نتایج - دانش و فناوری - صدا و سیمای مازندران

آیتم در هر صفحه (تغییر مقدار این فیلد باعث بارگذاری دوباره این صفحه می‌شود. ) .....27 - پیاده روی مطلوب ... ورزش ضامن سلامتی است و اگر افراد خود را به انجام ورزش هایمنظم و دقیق عادت دهند، گام مهمی در راه سلامت جسم و روح خود برداشته .... برای داشتن خانهای دوست داشتنی باید تمام فضاهای خانه را ببینید نه زاویه های خاصی را در شرایط خاص!

چت آنلاین

عوارض جراحی بینی - جراحی بینی

صفحه اصلی / Tag: عوارض جراحی بینی ... نکته مهم این است که کیفیت و ایجاد نتایجمطلوب حاصل از عمل زیبایی بینی در راستای انتخاب صحیح جراح بيني قرار خواهد...

چت آنلاین

چطور بعد از تعویض مفصل زانو زودتر خوب شویم؟ - تبیان

12 ا کتبر 2017 ... ... یک برنامه توانبخشی در این زمینه ضامن رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. ... را بینزاویه 10 تا 80 درجه حرکت بدهد ولی بایستی بتوان در طول فازهای...

چت آنلاین

ولدیکا | مستندات جوشکاری مطابق الزامات استاندارد ایزو 3834 (ISO 3

28 مارس 2018 ... جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مستندات مربوطه می توانید با استفاده از پیوندذیل به صفحه دوره الکترونیک "آشنایی با استاندارد ایزو 3834...

چت آنلاین

خیزشی که فرا می رسد - Bloom 0101

ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ..... ﺧﻴﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﺮا ﻣﻲ. رﺳﺪ. از ﻫﺮ زاوﻳﻪ. اي ﻛﻪ. ﻧﺰدﻳﻜﺶﺷﻮﻳﺪ، زﻣﺎنِ. ﺣﺎل ﺑﺮون. رﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. و. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﻴﻠﺖ ..... ﺿﺎﻣﻦ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ. ﺳﺎزي.اي ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺎ. ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎم ..... ي ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ. ي وﻳﻜﻴﭙﺪﻳﺎ،...

چت آنلاین

اصل مقاله - مطالعات روابط بین الملل

14 ا کتبر 2015 ... ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﯾـﻞ آن،. ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ...... درﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ...... از ﻫﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد، ﺗﺤﻮﻻت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ...... اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺿﺎﻣﻦ ﺛﺒﺎت،.

چت آنلاین

عبور موفق بانک ملی ایران از چالش مطالبات معوق - پایگاه خبری ...

26 دسامبر 2017 ... البته از یک زاویه دید وجود مطالبات غیر جاری در همه بانک های جهان،طبیعی است و ... روشوصول مطالبات میان این دو دسته، ضامن عملکرد مطلوب بانک ها است.

چت آنلاین

ولدیکا | مستندات جوشکاری مطابق الزامات استاندارد ایزو 3834 (ISO 3

28 مارس 2018 ... جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مستندات مربوطه می توانید با استفاده از پیوندذیل به صفحه دوره الکترونیک "آشنایی با استاندارد ایزو 3834...

چت آنلاین

اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی

در نوشتار حاضر، سعی میشود با تأمل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، ...مقاله 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 33-40 XML ..... زاده، از رهبران تندرونهضت مشروطه، از نقش مطلوب مجلس به عنوان نمونه یک دیکتاتور روشنگر، سختجانبداری میکرد.6 (تقی زاده،1919: 25-30 ) ... ضامن اجرای این اصل در متن قانون مشخصنشده است.

چت آنلاین

gshom1/1/7 - سايپا

پاک کن صفحه 170، مايع شيشه شوي صفحه164( . 13 ..... 2- پش تي صندلي رابلند کنيد و محکم آنرا درون ضامن. پشت سري ها. هشدار .... در غي ر اين ص ورت ايمني مطلوب سرنش ينان خودرو ...... جهت دريافت مناسب امواج راديويي آنتن را با زاويه.

چت آنلاین

مسائل پیشنهادی - بنیاد نخبگان استان تهران - بنیاد ملی نخبگان

15 ا کتبر 2018 ... مسائل پیشنهادی. طرح شهید احمدی روشن. 2 صفحه |. باسمه تعالی. مقدمه: آن چه پیشروست، طرح ...... با پایش استراتژیها و برنامه های کشورهای مطرح و موثر، به طرح مطلوببرای جمهوری اسالمی ایران. و سلسله ...... گان نیز ضامن رشد این صنایع در آینده است. بهاذعان ...... ی بخش سیکلونی، طول و زاویه بخش همگرا و واگرای نازل. Laval.

چت آنلاین

401 K

دیگر ضامن بودن متصرف در مقابل مالك است؛ این قاعده که از آن ب ...... چنانچه از زاویهدیگر به این موضوع نگریسته شود همین تفسایر. و البتاه باه نحاو. مطلوب. تری قابلدرک خواهد .... ی مخادوش. نگشتن عقد امانی در پی تقصیر امین است )بنگرید به صفحه.

چت آنلاین

بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جه

10 آوريل 2012 ... بدین ترتیب، می توان دریافت که در معماری سنتی ایران فرم مطلوب به وسیله ... زاویهی 90 درجه رو به جنوب غربی قرار گرفت و با تعریف صفحه ای در...

چت آنلاین

ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر

ﺻﻔﺤﻪ. راﻫﺒﺮد ﻣﻠﻲ. اول. : ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺪﻳﺮ. ﻳﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ،. اﻗﺘﺼﺎدي،. ﺳﻴﺎﺳﻲ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ... ﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب، اﺣﺮاز ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ...... ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶدر ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﺿﺎﻣﻦ ...... ﮔﺮﻓﺖ، ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺤﻮل ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ زاوﻳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.

چت آنلاین

فوبا – photosaman

... موقعیت مطلوب تحت زاویه دلخواه و مطمئن فقل می شوند. تمامی محورهای چرخشی توسطضامن هایی بسیار مطمئن و پر توان قابلیت قفل شدن و ثابت شدن را دارند.صفحه ای با...

چت آنلاین

ﮔﺎﻣﺎ - Epson

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاﻩ از ﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ...ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ از ﺳﻘﻒ ﺁوﻳﺰان ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در زاوﻳﻪ ...... اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را زﻳﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺮار.

چت آنلاین

نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

مقاله 4، دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-110 XML .... از این زاویه است کهامکانات موجود در کنه نقش شهروندی در قالب هنجارهایی که به حقوق و ... از این منظر، ارائۀانگاره‌ای هنجارین از شهروندی خوب و مطلوب و همچنین مطالعۀ آن در اذهان شهروندان و ... دردرجات و شکل های مختلف تأکید داشته آن را به نحوی هنجارین ضامن حفظ نظم عمومیمیدانند.

چت آنلاین