آپاتیت فسفات کلسیم

بررسی اثر نانوذرات کربنات کلسیم به عنوان نانوحامل دارویی - آنا

25 آگوست 2015 ... مثال‌هایی از این مواد شامل کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، هیدروکسی آپاتیت و نانوذرات کلوئیدی طلا هستند. به گفته دکتر فرزانه لطفی پور، در...

چت آنلاین

Farayand No 40 dd

ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻰ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﺫﺏ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ... ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ،. ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻝ.

چت آنلاین

تاثیر استفاده از داربست استخوان اسفنجی با ... - مجله علمی پژوهشی

داربست. استخوان. اسفنجی با پوشش نانوهیدروکسی. آپاتیت،. ات. ثیر. مثبتی. را .... مواد. سرامیکی. ) هیدروکسی آپاتیت و. تری. کلسیم. فسفات. به(. طور. گسترده. ای.

چت آنلاین

ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات ...

2 ا کتبر 2011 ... ﮔﺮﻡ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛـﺴﻲ. ﺁﭘﺎﺗﻴـﺖ، ﻣﻘـﺪﺍﺭ. ۱۵. /. ۳۶. ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺗﺘﺮﺍﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ. ۵۲۵. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘـﺮ ﺁﺏ. ﻣﻘﻄﺮ ﺣـﻞ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺣـﺎﻭﻱ. ۱۲. ﮔـﺮﻡ ﺩﻱ. ﺁﻣـﻮﻧﻴﻢ. ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺣـﻞ.

چت آنلاین

یک ماده ضد پوسیدگی دندانی جدید - Pakshoo

10 سپتامبر 2014 ... به این صورت که کلسیم و فسفات وارد منشورهای مینایی می شوند و کریستال های آپاتیت را دوباره شکل می دهند. پوسیدگی دندانی به گروهی ازبیماری...

چت آنلاین

اصل مقاله - مجله شیمی کاربردی

سنتز و مشخصه یابی بتا- تری کلسیم فسفات با جایگزینی سدیم به روش ... یونها در ترکیب معدنی استخوان تلاش کردهاند انواع کلسیم فسفاتها به ویژه آپاتیت را به...

چت آنلاین

آﭘﺎﺗﻴﺖ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮا

ﻓﺴﻔﺎت. ﻛﻠﺴﻴﻢ. ﺑﻪ. ﺧـﺎﻃﺮ. ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻳـﺴﺖ. ﻓﻌـﺎﻟﻲ. 1. آن. ﻪ ﺑـ. ﻃـﻮر وﺳـﻴﻊ در ارﺗ. ﻮﭘـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ]3[. روش .... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎي ﻓﺮ.

چت آنلاین

اصل مقاله (1728 K) - مجله علوم و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و ...

-تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیتβ ماتریس پلیمری و مواد معدني کلسیم ... -تری کلسیم فسفات نسبت به هیدروکسی آپاتیت دمای تشکیل ژل را به طور...

چت آنلاین

Synthesis of TCP-HA biphasic compositions ... - ResearchGate

7 آگوست 2016 ... سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات - هیدروکسی آپاتیت به روش. واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca. /. P مواد. واکنشگر...

چت آنلاین

ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات ...

2 ا کتبر 2011 ... ﮔﺮﻡ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛـﺴﻲ. ﺁﭘﺎﺗﻴـﺖ، ﻣﻘـﺪﺍﺭ. ۱۵. /. ۳۶. ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺗﺘﺮﺍﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ. ۵۲۵. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘـﺮ ﺁﺏ. ﻣﻘﻄﺮ ﺣـﻞ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺣـﺎﻭﻱ. ۱۲. ﮔـﺮﻡ ﺩﻱ. ﺁﻣـﻮﻧﻴﻢ. ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺣـﻞ.

چت آنلاین

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - آپاتیت و موارد مصرف آن

آپاتيت مي تواند همراه با سنگهاي آذرين، رسوبي و دگرگوني تشکيل گردد . ... فسفات کلسيم با اسيد سولفوريک ترکيب شده و به سوپر فسفات تبديل مي شود .

چت آنلاین

ﺑﺮاي ﻴﺘﻮﺳﺎن ﻛ - ﻴﻦ ژﻻﺗ / ﻓﺴﻔﺎت دوﻓﺎزي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺘﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮز

ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت. دوﻓﺎزي و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن. ﻫﺎ، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧـﺪ . در ا. ﻳـ. ﻦ ﻧـﻮع دارﺑـﺴﺖ. ﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ،. ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ. آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل.

چت آنلاین

کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت - پژوهش های کاربردی در ...

کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت/ اکتاکلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت. سخت. 4و محمد نوری 3، فریبا رسولی2و*، عبدالرضا شیخ مهدی...

چت آنلاین

ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻼردﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد

25 مه 2016 ... آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد. 70. ﺗﺎ. 293. ﻣﯿﻠﯽ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد . دي. ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ. ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺒﻮد . ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺪوده. 75.

چت آنلاین

ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه - ژﻻﺗﻴﻦ - ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ

1 مارس 2012 ... ژﻻﺗﻴﻦ. -. ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ. و. ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز ﺳﺮاﻣ. ﻴﻜﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺑﻪ. ﺑﺘﺎ ﺗﺮي. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت. در ﺧﻮاص اﻳﻦ دارﺑﺴﺖ. اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﺑﺴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ.

چت آنلاین

1083 K - نشریه علوم و مهندسی سطح

سرعت بخشیدن به تشکیل هیدروکسی آپاتیت از معایب. این فلز ... هیدروکسی آپاتیت ( ) که در تماس با ... گرفته تشکیل فسفات کلسیم بر روی سطح زیرکونیوم به.

چت آنلاین

بیوسرامیک‌ها - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فناوری های نوین

22 جولای 2018 ... تأثیر pH بر ساختار بلوری و مورفولوژی سرامیک‌های کلسیم فسفات ... هیدروکسی آپاتیت، یک بیوسرامیک بر پایه‌ی کلسیم فسفات است که در...

چت آنلاین

SID.ir | کلسيم فسفات هاي دوفازي هيدروکسي آپاتيت/ اکتاکلسيم ...

کلسيم فسفات هاي دوفازي هيدروکسي آپاتيت/ اکتاکلسيم فسفات (HA/OCP) با ريخت مخلوط ويسکر/ اسفروليت با روش رسوب نشاني- آب کافت در محيط اسيدي شامل...

چت آنلاین

مقایسه‌ی اثر NovaMin موضعی و نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر ...

ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺻﻨﺎﻋﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﻦ. ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﮐﺮﺑﻨﺎت آﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ دﻧﺪان آزاد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻧﺎﻧﻮﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ. آ. ﭘﺎﺗﯿﺖ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر...

چت آنلاین

ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺮي آﻟﻔﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺧﻮاص ﺑﺮ - نانومواد

در ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. آﻟﻔﺎ ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت، از ﮔﺎز دي. اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓـﺎز. ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﺎز ﭘﻮدر ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ. % 90. آﻟﻔﺎ ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴـﻔﺎت و. % 10. ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ آﭘﺎﺗﻴـﺖ. و ﻓـﺎز ﻣـﺎﻳﻊ...

چت آنلاین

ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ - فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین

ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ذرات ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي و ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮي و اﺛﺮ آن. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاص ... از ﭘﻮدر ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي و ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ .... ﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻮدر آﻣﻮرف ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت.

چت آنلاین

نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت ( Natural Hydroxyapatite)، اندازه ذرات ...

هیدروکسی آپاتیت (HAp) یک کلسیم فسفات است که در مورفولوژی و ترکیب مشابه بافت های سخت انسان است. بطور مشخص، این ماده ساختاری هگزاگونال و نسبت...

چت آنلاین

ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎل آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. : 22/11/90. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. ﺳﺎﺧﺘﺎري. ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ. آﭘﺎﺗﻴﺖ. ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎل. ﻃﺒﻴﻌﻲ. و. ﺳﻨﺘﺰ. ﺷﺪه ..... ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ. آﭘﺎﺗﻴﺖ. ﻧﺎﻧﻮﻛﺮﻳﺴـﺘﺎﻟﻲ. از. ﭘﻨﺘـﺎ. اﻛﺴﻴﺪ. دي. ﻓﺴﻔﺮ. (. P2O5;Merck. و ). ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ. ﻛﻠﺴـﻴﻢ.

چت آنلاین

بررسی‌کانی‌های‌خاکی‌کمياب‌در‌کانسار‌مگنتيت-آپاتيت‌اسفوردی،‌

رایج در اسفوردی عمدتاً شامل اکسیدهای آهن، آپاتیت، اکتینولیت، دیوپسید، تالک، آندرادیت، ... ذخایر آهن ایران )حدود 40 کانسار و اندیس(، اورانیم، منگنز، فسفات و عناصر.

چت آنلاین

معنی Apatite - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی Apatite = آپتیت (هر یک از مواد معدنی دارای فسفات کلسیم معمولا حاوی ... [ترجمه گوگل]این بلورهای آپاتیت در یک ماتریس آلی که بیشتر کلاژن است،...

چت آنلاین

آقاج ارومیه سازی فلوتاسیون آپاتیت از کانسنگ قره بهینه

در بیشتر تحقیقات برای کاهش میزان کربنات کلسیم. از سنگ ... فسفات. ها. ) آپاتیت و فرانکولیت. (. را از باطله. های سیلیکاتی و. کربناتی. با بازیابی باال.

چت آنلاین

هیدروکسی آپاتیت - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از غلظت mg100 آرسنیک همراه جاذب میکرو ذرات هیدروکسی آپاتیت (g 1/0 و g 2/0) .... کلسیم فسفات ها شناخته می‌شود, یک ماده معدنی با فرم طبیعی کلسیم آپاتیت به...

چت آنلاین

سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به ...

سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای...

چت آنلاین

- پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت بررسی تحوالت فازی و ریز ...

تهيه کامپوزيت هايي بر پايه هيدروکسي آپاتيت و استفاده از ذرات α-Al2O3. به عنوان فاز .... برا ثر تجزيه فاز هيدروکسي آپاتيت به تري کلسيم فسفات مطابق واکنش.

چت آنلاین

متن کامل (PDF) - مجله دندانپزشکی - Tums

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ اﻓﺰودن. درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻻﺗﯿﻦ. ﺑ. ﻪ دو ﻧﻮع دارﺑﺴﺖ ﮐﯿﺘﻮﺳﺎن. ﺑﺘﺎ. ﺗﺮي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﯿﺘﻮﺳﺎن. ﺑﺘﺎ ﺗﺮي. ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت. ﻫﯿﺪورﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ،. ﺑﺮ روي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب. دارﺑﺴﺖ.

چت آنلاین

پوشش هيدروكسي آپاتيت بر آلياژهاي تيتانيوم | ماهنامه مهندسی پزشکی

1 مارس 2012 ... از نظر شيميـايي، استخوان يك ماده كامپوزيتي شامل كلسيم فسفات و ... اگـر نسبـت اتمـي كلسيـم بـه فسفـر در هيدروكسي آپاتيت 10 به 6 يا معادل 67/1...

چت آنلاین

کلسیم چه نقشی را در بدن ما ایفا می‌کند و ضرورت استفاده از کلسیم ...

29 آوريل 2018 ... از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم گلسیم (Ca) بدن، ۹۹% آن در استخوان‌بندی اسکلت و دندان‌ها به شکل بلورهای فسفات کلسیم هیدروکسیل (هیدروکسی آپاتیت)...

چت آنلاین

اندازه گیری ثابت شبکه هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش ... - Civilica

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﯿﺪﺭﻭﮐﺴﯽ ﺁﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ۲(OH)۶(PP۴)Ca۱۰ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﯾﻦ. ﻫﮕﺰﺍﮔﻮﻧﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﯿﻮﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻥ ﻣﺜﻼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ...

چت آنلاین

SID.ir | کلسيم فسفات هاي دوفازي هيدروکسي آپاتيت/ اکتاکلسيم ...

کلسيم فسفات هاي دوفازي هيدروکسي آپاتيت/ اکتاکلسيم فسفات (HA/OCP) با ريخت مخلوط ويسکر/ اسفروليت با روش رسوب نشاني- آب کافت در محيط اسيدي شامل...

چت آنلاین

هیدروکسی آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هیدروکسی آپاتیت با مقادیر کم کربنات کلسیم، ماده معدنی اصلی مینای دندان و دنتین .... "Calcium phosphate apatites with variable Ca/P atomic ratio I. Synthesis,...

چت آنلاین

سنگ آپاتیت و فواید آن | مجله جواهری بینا

3 مه 2018 ... سنگ آپاتیت (Apatite) یک فسفات کلسیم است، و از انواع بسیار نادر تورمالین است. که در سال 1990 کشف شد. نام سنگ آپاتیت از کلمه یونانی...

چت آنلاین